Drodzy Klienci,

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), firma ADS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 46; przetwarza informacje, które mają charakter danych osobowych i jest również Administratorem tych Danych Osobowych .

Dane osobowe pozyskaliśmy:

a) bezpośrednio - przez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na stronie www.stolarze.com.pl, np. podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym, systemie rozkroi płyt lub formularzach kontaktowych;

b) bezpośrednio od Państwa - ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę elektroniczną;

c) w związku z wykonywaniem umowy ,zamówienia;

d) w związku z podjęciem działań przed zawarciem współpracy;

Przetwarzamy dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podstawą prawną:

a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej ;

b) utrzymywanie Państwa konta w naszym systemie sprzedażowym;

c) realizacja ;

d) obsługa reklamacji ;

e) prowadzenie rejestru korespondencji;

f) obsługa należności;

g) wysyłanie informacji handlowych – Państwa zgoda na przetwarzanie;

h) przesyłanie Newslettera, w którym znajdują się między innymi informacje marketingowe, promocyjne i oferty handlowe;

Nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. Jednak w związku z realizacją zamowień udostępniamy dane :

a) kurierom / operatorom;

b) usługodawcom wsparcia technicznego naszego systemu sprzedażowego;

Państwa dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu:

a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego - zwyczajowo 5 lat;

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń - zwyczajowo 10 lat;

c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie - do dnia uwzględnienia Państwa prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Państwa zgody na przetwarzanie;

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do ochrony swoich danych osobowych, do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;

b) sprostowania swoich danych osobowych;

c) usunięcia swoich danych osobowych;

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

f) przenoszenia swoich danych osobowych;

g) wycofania zgody na przetwarzanie przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Danych Osobowych;

W pozostałych przypadkach ze swoich praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem ads@stolarze.com.pl;


Prezes Spółki ADS sp. z o.o. sp.k.

Fabian Więcławski